GoMaxx Webshop          AutoStyle-GoMaxx Webshop          SlimeRepair.com          
GRATIS VERZENDING bij bestellingen in onze webshopGRATIS VERZENDING bij bestellingen in onze webshop
Welkom bij BudgetGlue.com - De Online Lijm Webshop
(0 item) - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op:  

BudgetGlue.com
De Bloemendaal 10
5251 PM Vlijmen

 

Artikel 1. Geldigheid
1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden.
Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

1.2 
Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van BudgetGlue.com.
In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van BudgetGlue.com,
is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van BudgetGlue.com bindend.

1.3 
Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.4 
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door BudgetGlue.com gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2.2 
Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke BudgetGlue.com bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor BudgetGlue.com niet bindend
en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen BudgetGlue.com aanbiedt. Afwijkingen geven de klant geen recht om de ontvangst van de
producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van BudgetGlue.com te verlangen.

2.3 
BudgetGlue.com behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door het plaatsen van een bestelling in de web-shop of winkel te Oss van BudgetGlue.com.
Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen
en deze door BudgetGlue.com schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties etc. waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order
door BudgetGlue.com vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 
Alle door BudgetGlue.com genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3 
Verzending en vervoer van producten en zaken binnen de Benelux geschiedt voor rekening en risico van de klant.
De kosten van verzending en vervoer van producten en/of zaken zijn voor rekening van BudgetGlue.com ingeval de zending een netto factuurbedrag van € 150 of meer uitmaakt,
met uitzondering van het buitenland.

3.4 
Producten en/of zaken welke door BudgetGlue.com niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door BudgetGlue.com ten behoeve van de klant worden besteld.
De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken.
Speciaal door BudgetGlue.com bestelde producten en/of zaken worden door BudgetGlue.com na aflevering niet retourgenomen.

3.5 
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van BudgetGlue.com binden deze laatste niet, voor zover ze door BudgetGlue.com niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard.
Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.6 
Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke orderbevestiging.

3.7 
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig indien deze door BudgetGlue.com schriftelijk zijn bevestigd
en hier tegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de klant geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

3.8 
BudgetGlue.com is ten allen tijde gerechtigd om van de klant genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de klant aan BudgetGlue.com verschuldigd is en zal zijn.
Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de door BudgetGlue.com verlangd genoegzame zekerheid, is BudgetGlue.com bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Garantie
4.1 
Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert BudgetGlue.com de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden
geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan BudgetGlue.com door zijn leveranciers wordt gegeven.

4.2 
Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door BudgetGlue.com geleverde producten en/of zaken zal BudgetGlue.com de koper desgevraagd op de hoogte stellen.
Door BudgetGlue.com geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantie beoordeling franco aan BudgetGlue.com te worden gezonden.
BudgetGlue.com verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant jegens de fabrikant.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 
BudgetGlue.com is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door BudgetGlue.com geleverde producten en/of zaken,
tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van BudgetGlue.com.

5.2 
BudgetGlue.com is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

5.3 
Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van BudgetGlue.com nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5.4 
In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van BudgetGlue.com uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Totdat alle vorderingen die BudgetGlue.com heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening
en risico van de klant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van BudgetGlue.com.

6.2 
De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

6.3 
Ingeval de klant enige verplichting uit een met BudgetGlue.com gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken
terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken als dan op eerste afroep franco aan BudgetGlue.com/ te retourneren.
Ingeval BudgetGlue.com een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worde de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden,
onverminderd het recht van BudgetGlue.com tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

6.4 
De klant is verplicht BudgetGlue.com terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken
waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

6.5 
Mocht te eniger tijd blijken dat de klant niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 10% van het onbetaalde gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 7. Betaling
7.1 
Betalingen dienen te geschieden volgens schriftelijk overeengekomen termijn (rembours, vooruit, of binnen 8, 30 of 60 dagen), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 
BudgetGlue.com verstuurd geen artikelen en orders onder rembours.

7.3 
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van BudgetGlue.com of op een door BudgetGlue.com aan te wijzen rekening.

7.4 
Reclames, van welke aard dan ook geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

7.5 
Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn,
wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in dat geval zal BudgetGlue.com gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde,
de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

7.6 
Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan BudgetGlue.com verschuldigd bedrag -gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk zijn voor rekening van de klant.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin BudgetGlue.com zich voorinvordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 350 euro. Uit het enkele feit dat BudgetGlue.com zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van
en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 
Artikel 8. Reclame, opschorting en ontbinding
8.1 
Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op de facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend,
binnen 8 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van de facturen.

8.2 
Retourzending door de klant, alsmede retour name met medewerking van vertegenwoordigers van BudgetGlue.com kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien
en voor zover BudgetGlue.com zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een goedgekeurd retourformulier
voorzien van retournummer en met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd.
BudgetGlue.com behoudt zich het recht voor om bij creditering van het retour gekomen producten en/of zaken 10% behandelingskosten aan de klant in rekening te brengen
indien het retourformulier niet volledig is ingevuld. Producten en/of zaken welke langer dan 1 maand in het bezit van de klant zijn, worden niet voor retour  name geaccepteerd.
Indien na schriftelijke goedkeuring van BudgetGlue.com alsnog artikelen langer dan 1 maand retour mogen, worden hier voor BudgetGlue.com geldende retour prijzen berekend.

Artikelen welke nooit voor retour in aanmerking komen zijn:

-Gebruikte artikelen
-Artikelen zonder originele verpakking of beschadigde verpakking.
-Gespoten artikelen.
-Speciaal bestelde artikelen.
-Beschadigde artikelen.
-Niet meer te herverpakken artikelen.
-Vervallen artikelen.
-Uitlopende artikelen.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 
Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met BudgetGlue.com gesloten overeenkomst voortvloeien,
alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de klant dan wel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of liquidatie
van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. BudgetGlue.com zal dan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst
elk deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat BudgetGlue.com tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan BudgetGlue.com 
verder toekomende rechten. BudgetGlue.com zal gerechtigd zijn van de klant betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesse,
daaronder begrepen de door BudgetGlue.com gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de klant.

8.4 
Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel BudgetGlue.com als ook de klant gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering
van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

8.5 
Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade
en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen,
oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel,
buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen
van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken
en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van BudgetGlue.com vallen.

8.6 
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen
te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.7 
BudgetGlue.com is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen
welke door BudgetGlue.com zijn gedaan voordat van de overmacht sprake is.

8.8 
BudgetGlue.com heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

8.9 
Ingeval van ontbinding op opschorting der overeenkomst door BudgetGlue.com ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9. Geschillen
9.1 
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen,welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter
welke bevoegd is in de vestigingsplaats van BudgetGlue.com, zulks onverminderd de bevoegdheid van BudgetGlue.com om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

9.2 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.